Privacy & cookies

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 januari 2023.

Cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics plaats cookies in je browser. Wij zorgen ervoor dat de gegevens anoniem worden opgeslagen en dat het delen van deze gegevens binnen Google Analytics is uitgeschakeld.

Je kunt altijd je cookie setting voor deze website wijzigen. Bekijk hier je cookie instellingen.

Soms kan het zijn dat we niet volledig inzicht hebben in de cookies die via onze website wordt geplaatst, door derde partijen. Dit is met name het geval als onze pagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; denk aan video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Deze website maakt voor het embedden van video's bijvoorbeeld gebruik van YouTube en Vimeo. YouTube en Vimeo hanteren eigen voorwaarden rond het plaatsen van cookies. Als je cookies hebt geweigerd op onze website kan het zijn dat je ge-embedde video’s niet kunt bekijken op onze website.

Mailings

Wij kunnen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail contact met je opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Voor het managen en versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Invest International B.V. (KvK: 83517626) en haar dochtervennootschappen Invest International Public Programmes B.V. (KvK: 83526617), Invest International Development B.V. (KvK: 83526773) en Invest International Capital B.V. (KvK: 83526471), hierna aan te duiden als “Invest International”.
 
Teneinde diensten aan ondernemingen te kunnen verlenen, verwerkt Invest International bedrijfsgegevens over de betreffende ondernemingen. Als onderdeel van de bedrijfsgegevens kunnen ook persoonsgegevens worden verwerkt. Denk hierbij aan contactgegevens, waaronder e-mailadressen en UBO-gegevens.
 
Invest International respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de toepasselijke privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit voor welk doel en op welke grond wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Invest International verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. u(w onderneming) beoordelen als (potentiële) klant;
 2. een overeenkomst met u(w onderneming) aan te kunnen gaan en uit te voeren;
 3. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 4. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 5. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 6. om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Invest International;
 7. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 8. het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
 9. het verbeteren van de website en dienstverlening van Invest International;
 10. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 11. het ondersteunen van activiteiten die als doel hebben om de veiligheid en integriteit van financierings- en investeringssector te waarborgen, waaronder bijvoorbeeld (het geheel van) activiteiten die gericht zijn op:
  • a)     het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van financierings- en investeringsinstellingen;
  • b)     het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen en/of (pogingen) tot strafbare of laakbare gedragingen en/of overtredingen van (wettelijke) voorschriften, gericht tegen:
   • 1.     de branche waar Invest International deel van uitmaakt;
   • 2.     de economische eenheid (groep) waartoe Invest International behoort;
   • 3.     Invest International zelf;
   • 4.     haar cliënten en medewerkers. 
  • c)     het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.
 12. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Wettelijke grondslag

Wij vragen of gebruiken uw persoonsgegevens natuurlijk niet zomaar. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag voor de verwerking’ is. Wij gebruiken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 1. De door u gegeven toestemming: Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.
 2. De uitvoering van de overeenkomst met u: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor het afsluiten en ook uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld als wij een financiering aan u(w onderneming) verstrekken. Bent u de vertegenwoordiger, contactpersoon, aandeelhouder, bestuurder of UBO van uw bedrijf en heeft of wilt uw bedrijf een overeenkomst met ons? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens (ook) voor andere doeleinden dan voor het afsluiten of het uitvoeren van de overeenkomst. Zie voor meer informatie de hierboven opgesomde doeleinden.
 3. Wettelijke verplichting: Er zijn in de wet regels vastgelegd waaraan wij ons aan moeten houden. In deze regels staat dat wij uw persoonsgegevens moeten vastleggen. Enkele voorbeelden van wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen: 
  • a)     We moeten maatregelen nemen om fraude, belastingontduiking, financiering van terrorisme en witwassen te voorkomen en te bestrijden. Daarom vragen wij u om uzelf te identificeren zodat wij weten wie u bent. We bewaren een kopie van uw identiteitsdocument;
  • b)     Soms zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld vanuit de algemene administratieplicht voor bedrijven, de belastingwetgeving of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 4. Onze gerechtvaardigd belangen: Voor verwerkingen die verder gaan dan strikt noodzakelijk voor het leveren van onze diensten, en niet zijn gebaseerd op een wettelijke verplichting, noch op uw toestemming, baseren wij de verwerking op het gerechtvaardigd belang. Dit zijn de als 3 tot en met 11 genummerde doeleinden. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor het normale beheer en de continuïteit van onze bedrijfsvoering. Voor deze verwerkingen maken wij een afweging tussen de belangen van Invest International en uw privacybelangen. Wij kijken dan of wij niet op andere manier hetzelfde doel kunnen bereiken. En of wij alle gegevens echt nodig hebben. Onze belangen zijn bijvoorbeeld de volgende:
  • a)     Wij beschermen onze eigen financiële positie;
  • b)     Wij willen niet betrokken zijn bij fraude;
  • c)     Wij moeten onze interne administratie op orde hebben, maatregelen nemen in het kader van bedrijfsbeheersing en controles doen van onze interne processen;
  • d)     marketingdoeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven en het reageren op uw vragen.

U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u hieronder in deze privacyverklaring.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Invest International niet méér persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Het uitgangspunt is dat we uw gegevens nooit aan derden verstrekken, met uitzondering van de volgende gevallen:

 • partijen die onderzoek doen naar en informatie verschaffen over de kredietwaardigheid van (potentiële) klanten;
 • derden waarmee wij samenwerken bij het aanbieden van (gecombineerde) producten en diensten (in dat geval zullen wij de derde(n) waar het om gaat voorafgaand specificeren);
 • partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld advocaten en accountants;
 • dienstverleners die Invest International ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde taken. Te denken valt aan bedrijven die onze IT-systemen en -applicaties onderhouden, externe inhuurkrachten en bedrijven die evenementen organiseren, marktonderzoek doen en/of mailings versturen.  

Uw persoonsgegevens kunnen wel worden gedeeld met entiteiten die deel uitmaken van de groep waartoe Invest International behoort. Dit zijn zoals aangegeven de volgende entiteiten: Invest International B.V. en haar dochtervennootschappen Invest International Public Programmes B.V., Invest International Development B.V. en Invest International Capital B.V.. Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen met deze entiteiten gedeeld indien het delen van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor een of meerdere van de voornoemde doeleinden.
 
Invest International verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, tenzij:

 • u voorafgaande uw toestemming heeft gegeven voor de verstrekking.
 • Invest International wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken.  

Doorgifte naar derde landen

Uw persoonsgegevens worden binnen de grenzen van de Europese Unie verwerkt. 
 
Indien en voor zover uw persoonsgegevens buiten de grenzen van de Europese Unie worden verwerkt, zal de verwerking slechts plaatsvinden wanneer het derde land een passend beschermingsniveau heeft. Landen hebben een passend beschermingsniveau indien voor de landen een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Klik hier voor meer informatie over de landen waarvoor een adequaatheidsbesluit is afgegeven.
 
Wanneer de doorgifte niet kan worden gebaseerd op een adequaatheidsbesluit, zal Invest International passende waarborgen bieden om persoonsgegevens door te geven aan een derde land. Doorgiften naar derde landen, die niet kunnen worden gebaseerd op een adequaatheidsbesluit, zullen alleen plaatsvinden op basis van bindende bedrijfsregels of standaardcontractbepalingen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Invest International maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn

Wij zijn verplicht om persoonsgegevens een bepaalde tijd te bewaren. De bewaartermijn kan variëren van een paar maanden tot meerdere jaren, afhankelijk van de wetgeving die van toepassing is en/of de duur van de overeenkomst.
 
Uw gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk of een wettelijk verplichte termijn bewaard. Gegevens die wij moeten bewaren op basis van onze administratieplicht, bewaren we gedurende 7 jaar.

Beveiliging van persoonsgegevens

Invest International heeft vanzelfsprekend alle noodzakelijke passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Op zowel organisatorisch als technisch gebied worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We hebben de rechten voor u op een rijtje gezet:

 • Inzagerecht: u kunt de door Invest International verwerkte persoonsgegevens inzien.
 • Correctie- en verwijderingsrecht: u kunt gegevens laten wijzigen of verwijderen.
 • Recht van bezwaar: u kunt uzelf altijd afmelden voor bijvoorbeeld e-mailings. Uw bezwaar tegen niet-commercieel gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor onze administratie, lossen we in onderling overleg op.
 • Recht op beperking: als u vindt dat wij niet de juiste persoonlijke gegevens hebben van u, heeft u het recht om uw gegevens tijdelijk te laten ‘bevriezen’.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt uw gegevens door ons in een gangbaar machinaal formaat laten overdragen aan een andere partij die de rol van verantwoordelijke heeft .

Intrekking van toestemming: u heeft altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. 

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de Invest International.
 
Invest International kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
 
Invest International B.V.
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
Nederland
privacy@investinternational.nl