Klachten & Bezwaren

De procedures voor klachten en bezwaren staan hieronder.

Algemene klachtenprocedure

Je kunt een klacht indienen via legal@investinternational.nl.

Je kunt een klacht ook schriftelijk indienen. Stuur de klacht naar:

Invest International B.V.
Ter attentie van de afdeling Legal
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

 

Bezwaar

Invest International Public Programmes B.V. voert bepaalde beleidsregels uit, zoals gemandateerd in de Machtigingswet voor de oprichting van Invest International, namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van Nederland. Het bestuursrecht (waaronder de Algemene wet bestuursrecht (Awb)) is van toepassing op de uitvoering, met inbegrip van de behandeling van bezwaren tegen namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking genomen besluiten. Invest International Public Programmes B.V. heeft daarom een bezwaarprocedure.

Je kunt een digitaal bezwaarschrift indienen per e-mail via: legal@investinternational.nl

Als je schriftelijk bezwaar wilt maken, kun je het ondertekende bezwaarschrift sturen naar:

Invest International Public Programmes B.V.
ter attentie van de afdeling Juridische Zaken
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

Een bezwaarschrift moet ten minste bevatten:
a) de naam en het adres van de bezwaarmaker(s);
b) de datum;
c) een onderbouwing van het bezwaar; en
d) de ondertekening door de bezwaarmaker.

Als je het niet eens bent met een besluit, kun je binnen zes weken na verzending van het besluit digitaal of schriftelijk bezwaar maken. De datum op het besluit is de verzenddatum.

Download de bezwaarprocedure

Mededingingsklachtenprocedure

Invest International heeft een mededingingsklachtenprocedure.

Stuur een klacht per e-mail naar: legal@investinternational.nl

Je kunt een klacht schriftelijk indienen via:

Invest International B.V.
Ter attentie van de afdeling Legal
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

Een mededingingsklacht bevat tenminste:
a) de naam en het adres van de klager;
b) de dagtekening;
c) een onderbouwing van de mededingingsklacht; en
d) de ondertekening door de klager.

Download de Mededingingsklachtenprocedure (Engels)

Klachtenprocedure Onheuse Bejegening

Invest International Public Programmes B.V. voert bepaalde beleidsregels uit, zoals gemandateerd in de Machtigingswet voor de oprichting van Invest International, namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van Nederland. Het bestuursrecht (waaronder de Algemene wet bestuursrecht (Awb)) is van toepassing op de uitvoering, met inbegrip van de verplichting voor een klachtenprocedure voor gedragingen die namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn verricht. Je vindt deze procedure hier.

Je kunt een digitale klacht indienen per e-mail via: legal@investinternational.nl

Je kunt ook schriftelijk een klacht indienen:

Invest International Public Programmes B.V.
ter attentie van de Juridische Afdeling
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

Een klacht moet ten minste bevatten:
a) de naam en het adres van de klager(s);
b) de datum;
c) een onderbouwing van de klacht; en
d) de ondertekening door de klager.

 

Download klachtenprocedure onheuse bejegening

Klachtenregeling getroffen personen

De klachtenregeling voor getroffen personen waarborgt het recht om te worden gehoord voor personen en/of belanghebbenden die zich benadeeld voelen door een door Invest International gefinancierde operatie. De regeling is er om het beslechten van geschillen mogelijk te maken en als leerproces voor Invest International voor huidige en toekomstige operaties. Invest International streeft hiermee naar een robuuste procedure en transparante communicatie naar stakeholders.

Het indienen van de klacht gebeurt in de Engelse taal per e-mail naar: grievances@investinternational.nl

Voeg bij de e-mail de volgende informatie:

 • Beschrijving van de klacht en de geleden of waarschijnlijk te lijden schade;
 • Indien van toepassing, een indicatie welk Invest International-beleid, welke internationale normen en standaarden en/of nationale regelgeving in betreffende landen naar verluidt is/zijn geschonden;
 • Een duidelijke omschrijving van de door Invest International gefinancierde operatie en locatie waar de klacht over gaat;
 • Naam en volledig adres, telefoonnummer en indien mogelijk e-mailadres;
 • Naam van de medewerker van Invest International met wie de klager contact heeft gehad (indien klachtenmechanisme betrokken personen | Den Haag 01/05/2023 Pagina 10/16 van toepassing);
 • Alle andere informatie met betrekking tot of relevant voor de klacht, inclusief een overzicht van acties (bijv. contact via juridische weg met de klant) die al zijn ondernomen om het probleem op te lossen.
Download de klachtenregeling voor getroffen personen (Engels)

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling van Invest International maakt het mogelijk om mogelijke of vermoede onregelmatigheden in ethisch gedrag openbaar te maken. Het klokkenluidersbeleid is bedoeld om mogelijke integriteitsproblemen op een verantwoorde en effectieve manier kenbaar te kunnen maken en te uiten.

De regeling is van toepassing op onder meer indicaties van:

 • FinanciĆ«le malversaties, wangedrag of fraude.
 • Het niet nakomen van wettelijke- en statutaire verplichtingen.
 • Gevaren voor de volksgezondheid en veiligheid van personen of aantasting van het milieu.
 • Criminele activiteiten.
 • Schending van de Gedragscode of enig ander intern beleid van Invest International.
 • Ander ongepast gedrag, discriminatie, onethisch gedrag of problemen die kunnen leiden tot ernstige reputatierisico’s en/of pogingen een van bovenstaande zaken te verbergen.

Een formele onthulling wordt in de Engelse taal gestuurd naar Director Risk and Compliance Piter de Jong.
E-mail Piter.de.Jong@investinternational.nl
Tel. +31(0) 6 86690167

Of naar Compliance Officer Ekaterina Gielstra.
E-mail Ekaterina.Gielstra@investinternational.nl

Download de klokkenluidersregeling (Engels)